Kvalita

Cílem je zvyšovat spokojenost zákazníků – snahou je plnit to, co zákazník očekává, resp. trvale poskytovat produkt, který splňuje jeho požadavky a nároky příslušných předpisů.

Proto spolupracujeme zejména s Det Norske Veritas (DNV) a Bureau Veritas. Pro zákazníky v ropném průmyslu z Norska a Dánska jsme rovněž certifikováni pod Achilles Joint Qualification System.

Naše společnost zavedla systém řízení jakosti dle norem ČSN EN ISO 9001 v lednu 2005, re-certifikaci a rozšíření systému řízení kvality pak v únoru 2006. Postupně jsme úspěšně prošli dalšími certifikacemi prokazujícími shodu systému řízení s požadavky norem:

Tyto certifikáty byly centralizovány do IMS (integrovaný systém managementu). Všechny tyto systémy řízení kvality jsou pravidelně prověřovány a zefektivňovány.

V moderním řízení výroby ELFE, chápeme kvalitu také jako odstraňování zjištěných nedostatků, vylepšování výrobků i motivace pracovníků, aby si kvality hleděli.

Cílem společnosti je budování IMS, který umožňuje neustálé zlepšování, přičemž klademe důraz na prevenci vad a snižování variability a ztrát v dodavatelském řetězci. Důraz klademe na pružnost, rychlost dodávek a kvalitu produktů. Toho chceme dosáhnout mimo jiné projektovým řízením, a to jak ve vztahu k zákazníkovi, tak ve vztahu k vlastním procesům uvnitř firmy. Maximální komunikace se zákazníkem je udržována po celou dobu realizace projektu.

Společnost vyrábí výhradně na základě výkresové dokumentace dodané zákazníkem nebo na základě dokumentace zákazníkem schválené. Veškerá kontrolní činnost, rozměrová a NDT (VT, MT, PT, UT) jsou ve všech procesech výroby zabezpečovány vlastními kvalifikovanými kontrolory, stejně jako vlastní 3D měření na optickém kamerovém zařízení METRONOR DUO. Identifikace a sledovatelnost produktu je samozřejmostí.

Metronor

Zdokonalujeme preventivní přístup k problematice ŽP a BOZP a vyhodnocování stavu v souladu s aktuálně platnou legislativou – ekologie v ELFE je v souladu s předpisy na úseku ochrany životního prostředí.

Jednou z nejdůležitějších oblastí je pro nás KVALITA LIDSKÝCH ZDROJŮ! Ta vychází od managementu, všichni zaměstnanci společnosti musí být kvalifikováni na základě patřičného vzdělání, zkušeností nebo výcviku podle odpovídajících požadavků.

Vedení společnosti odpovídá za vhodné pracovní prostředí, které bude mít pozitivní vliv na motivaci, spokojenost a výkonnost zaměstnanců a tím v důsledku zlepšující se výkonnost společnosti:

  • Stanovujeme jasné kompetence a zodpovědnosti zaměstnanců
  • Poskytujeme prostor pro samostatné myšlení a rozhodování
  • Vytváříme nové příležitosti pro talentované zaměstnance
  • Máme zkušený tým školených pracovníků (zvyšování kvalifikace, školící programy…)
  • Motivujeme zaměstnance k nejlepším výkonům
  • Pracujeme na zlepšování interní komunikace a sociálních vazeb

Aktuální dodávky